Đông Dược Theo Tên Khoa Học

Asplenium pseudolaserpitiifolium Ching ex Tardieu
Xem chi tiết ở phần dưới

Pteris insignis Mett. ex Kuhn
Xem chi tiết ở phần dưới

Zephyranthes rosea Lindl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Crescentia alata H. B. K
Xem chi tiết ở phần dưới

Stephania rotunda Lour
Xem chi tiết ở phần dưới

Spatholobus pottingeri Prain
Xem chi tiết ở phần dưới

Viola pilosa Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Annona muricata L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Parabarium micranthum (Wall.) Pierre ex Spire
Xem chi tiết ở phần dưới

Fragraea racemosa Jack ex Wall.
Xem chi tiết ở phần dưới

Lysimachia congestiflora Hemsl
Xem chi tiết ở phần dưới

Aesculus assamica Griff
Xem chi tiết ở phần dưới

Distichochlamys rubrostriata W.J.Kress & Rehse
Xem chi tiết ở phần dưới

Boehavia diffusa L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Rubus leucanthus Hance
Xem chi tiết ở phần dưới

Xylinabariopsis napeensis (Quint.) Metc.
Xem chi tiết ở phần dưới

Triumfetta pilosa Roth
Xem chi tiết ở phần dưới

Zingiber zezumbet (L.) Smith
Xem chi tiết ở phần dưới

Anemone japonica Sieb. et Zucc
Xem chi tiết ở phần dưới

Alstonia spathulata Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Psychotria morindoides Hutch.
Xem chi tiết ở phần dưới

Elsholtzia ciliata ( Thunb.) Hyland.
Xem chi tiết ở phần dưới

Jatropha curcas L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Lysionotus pauciflorus Maxim.
Xem chi tiết ở phần dưới

Oberonia mucronata (D. Don) Ornerod & Seidenf.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pavetta indica L. var. canescens Pitard
Xem chi tiết ở phần dưới

Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Crinum latifolium L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Fragaria vesca L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Scutellaria indica L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cynoglossum lanceolatum Forssk.
Xem chi tiết ở phần dưới

Rosa multiflora Thunb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pygeum
Xem chi tiết ở phần dưới

Lemna perpusilla Torr. - Lemna minor L
Xem chi tiết ở phần dưới

Vitex trifolia L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ardisia pedalis E. Walker
Xem chi tiết ở phần dưới

Dendrobium devonianum Paxt
Xem chi tiết ở phần dưới

Arisaema erubescens (Wall.) Schott
Xem chi tiết ở phần dưới

Ophioglossum reticulatum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Urena lobata L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Lindera caudata (Nees) Hook.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Mallotus contubernalis Hance
Xem chi tiết ở phần dưới

Dioscorea pentaphylla L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Bauhinia variegata L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Gentiana tibetica King
Xem chi tiết ở phần dưới

Sedum lineare Thunb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Crescentia cujete L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pandanus amaryllifolius Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Flacourtia rukam Zoll. et Moritzi
Xem chi tiết ở phần dưới

Ficus rumphii Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Tabernaemontana pauciflora Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Pandanus odoratissimus L. f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Lepidagathis hyalina Nees
Xem chi tiết ở phần dưới

Desmodium triflorum (L.) DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Desmos pedunculosus var. tonkinensis Ban
Xem chi tiết ở phần dưới

Pisum sativum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Carex phacota Spreng.
Xem chi tiết ở phần dưới

Buxus latistyla Gagnep
Xem chi tiết ở phần dưới

Pinus merkusii Jungh. et de Vriese
Xem chi tiết ở phần dưới

Mesona grandiflora Doan
Xem chi tiết ở phần dưới

Hibiscus cannabinus L
Xem chi tiết ở phần dưới

Paris polyphylla Smith
Xem chi tiết ở phần dưới

Rosa cymosa Tratt.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ficus elastica Roxb. ex Horn
Xem chi tiết ở phần dưới

Adenia parviflora (Blanco) Cusset
Xem chi tiết ở phần dưới

Symplocos sumuntia Buch._Ham. ex D. Don
Xem chi tiết ở phần dưới

Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygala sibirica L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Alocasia odora (Roxb.) C. Koch
Xem chi tiết ở phần dưới

Derris marginata (Roxb.) Benth
Xem chi tiết ở phần dưới

Goniophlebium amoenum (Mett.) Bedd.
Xem chi tiết ở phần dưới

Stephania hainanensis H. S. Lo et Y. Tsoong
Xem chi tiết ở phần dưới

Helicteres plebeja Kurz
Xem chi tiết ở phần dưới

Cissus brevipedunculata Maxim
Xem chi tiết ở phần dưới

Amomum villosum Lour
Xem chi tiết ở phần dưới

Celastrus paniculatus Willd.
Xem chi tiết ở phần dưới

Medinilla radicans (Blume) Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Excoecaria cochinchinensis Lour.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cynanchum utriculosum Cost.
Xem chi tiết ở phần dưới

Bambusa vulgaris Schrader in Wendl
Xem chi tiết ở phần dưới

Solanum thorellii Bonati
Xem chi tiết ở phần dưới

Caesalpinia sappan L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ixora henryi Levl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Oroxylum indicum (L.) Kurz
Xem chi tiết ở phần dưới

Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels
Xem chi tiết ở phần dưới

Coreopsis tinctoria Nutt.
Xem chi tiết ở phần dưới

Aidia cochinchinensis Lour.
Xem chi tiết ở phần dưới

Youngia japonica (L.) DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Nicotiana tabacum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Sonchus wightianus DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ruellia repens L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Melilotus suaveolens Ledeb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Viola betonicifolia Smith in Rees
Xem chi tiết ở phần dưới

Litsea lancilimba Merr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Xem chi tiết ở phần dưới

Thysanotus chinensis Benth.
Xem chi tiết ở phần dưới

Curcuma elata Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Exacum tetragonum Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Eriocaulon hookerianum Koern.
Xem chi tiết ở phần dưới

Syzygium samarangense (Blume) Merr. et Perry
Xem chi tiết ở phần dưới

Adiantum capillus
Xem chi tiết ở phần dưới

Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.
Xem chi tiết ở phần dưới

Passiflora foetida L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Selaginella helferi Warb
Xem chi tiết ở phần dưới

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.